Uchwała Nr XXXIV/175/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017-2025

Uchwała Nr XXXIV/175/17

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock

 na lata 2017-2025.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXXI/158/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2025 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kućko

Data wytworzenia: 2018-01-08

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2018-01-08

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2018-01-08