Uchwała Nr XXV/135/17 z dnia 14.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

UCHWAŁA Nr XXV/135/17

RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z  dnia 14 lutego 2017 roku

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2016 r.  poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 206 ust 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 60)  Rada Gminy Mały Płock uchwala co następuje:

 

§ 1.Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz określa się  granice obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy prowadzonych przez Gminę Mały Płock, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Ustala się plan sieci publicznego gimnazjum oraz określa się granice obwodów publicznego gimnazjum, mającego siedzibę na obszarze gminy prowadzonego przez Gminę Mały Płock

na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.Ustala się projekt planu  sieci publicznych szkół podstawowych oraz określa się  granice obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy prowadzonych przez Gminę Mały Płock, od dnia 1 września 2019 zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku kończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Małym Płocku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mały Płock.

 

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Jarosław Gałązka

 

 

UZASADNIENIE

 

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ww. ustawą.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I – VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie
z art. 127 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

Przepisy ww. ustawy w zależności od tego czy gimnazjum tworzy zespół ze szkołą podstawową, szkołą ponadgimnazjalną, czy też funkcjonuje samodzielnie, przewidują różny tryb wygaszenia gimnazjum. W przypadku gimnazjów funkcjonujących „samodzielnie” zakładają różne możliwości przekształceń lub włączeń, pozostawiając decyzję organowi prowadzącemu.

Gmina Mały Płock obecnie jest organem prowadzącym dla 5 szkół publicznych w tym, czterech szkół podstawowych i jednego gimnazjum tj.:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku,
 • Szkoła Podstawowa w Chłudniach,
 • Szkoła Podstawowa w Kątach
 • Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich,
 •  Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia miejsca realizacji obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Mały Płock, w oparciu o warunki demograficzne, a także możliwości infrastrukturalne istniejących szkół podstawowych proponuje się w uchwale wygaszenie funkcjonującego samodzielnie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku co oznacza, że nie będzie ono przekształcane w szkołę nowego typu i nie będzie włączane do innych szkół podstawowych.  Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zakończy ono swoją działalność, a zajmowaną część budynku przejmie Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku.

Przewidywana liczba uczniów i oddziałów w Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku w trakcie wygaszania szkoły przedstawia się następująco:

 • 2017/2018 – 94 (2 oddziały),
 • 2018/2019 – 43 (2 oddziały).

Przewidywana liczba uczniów w szkołach podstawowych, w oparciu o dane przedstawione przez dyrektorów szkół, w kolejnych 3 latach szkolnych przedstawia się następująco:

 

rok szkolny

2017/2018

rok szkolny

2018/2019

rok szkolny

2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

165

179

163

Szkoła Podstawowa w Chludniach

65

72

68

Szkoła Podstawowa w Kątach

70

78

73

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

46

49

45

 

Przedstawione dane w tabelach dotyczą uczniów klas I – VIII i dzieci w oddziałach 6 – latków.

 

Ustalając sieć szkól gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkolą o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I – VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku lub w jego bliskiej lokalizacji.

 

Warunki demograficzne w gminie wskazują, iż obecnie funkcjonujące 6 -letnie szkoły podstawowe po przekształceniu w 8-letnie szkoły podstawowe w pełni zaspokoją potrzeby mieszkańców w zakresie realizacji obowiązku szkolnego.

Przygotowanie niniejszego projektu uchwały poprzedziły rozmowy Wójta Gminy i Radnych Gminy Mały Płock z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum,  w zakresie proponowanego trybu wygaszenia gimnazjum, możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki pozostającym w szkole uczniom klas siódmych i ósmych, potrzeb szkół w zakresie dostosowania warunków lokalowych do wprowadzanych zmian.

Przyjęcie proponowanej sieci szkół podstawowych zapewni wszystkim uczniom łatwy dostęp do szkoły, w większości położonej w odległości nie przekraczającej drogi dziecka do szkoły zgodnie z ustawą prawo oświatowe. Gmina Mały Płock, deklaruje wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 39 ustawy prawo oświatowe poprzez zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka (posiadamy 3 autobusy i jeden mniejszy samochód, które wykorzystujemy do dowozu uczniów) albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna środkami komunikacji publicznej.

Zmiana w ustroju szkolnym spowoduje większe wydatki finansowe w związku
z wprowadzeniem siódmej klasy szkoły podstawowej, bowiem siódmych klas będzie więcej niż byłoby klas pierwszych gimnazjum. Spowodowane jest to tym, iż oddziały klasowe w szkołach podstawowych mają mniejszą liczbę uczniów niż w gimnazjum. Kolejnym wydatkiem dotyczącym realizacji reformy będą koszty związane ze zmianami w strukturze zatrudnienia, które będą znane po złożeniu przez dyrektorów szkół arkuszy organizacyjnych, a także koszty wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Koszty przekształceń budynku szkoły podstawowej na potrzeby szkoły 8-letniej obejmują:

 • konieczność utworzenia pracowni przedmiotowych (chemiczna, fizyczna, biologiczna, geograficzna itp.)
 • wyposażenie oddziałów klas VII –VIII (stoliki i krzesełka uczniowskie, zestaw mebli, pomoce dydaktyczne itp.)
 • wyposażenie biblioteki.

Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Mały Płock możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do uchwały XXV/135/2017

                                                                                                                                                          Rady Gminy Mały Płock

                                                                                                                                                          z dnia 14 lutego 2017 r.

                                                                                                                                             

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mały Płock, a także granice obwodów  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mały Płock na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

 

Nazwa szkoły

Adresy siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

 1.  

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

18 – 516 Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 25

obejmują wsie: Mały Płock, Budy – Kozłówka, Budy Żelazne, Cwaliny Małe, Józefowo, Kołaki – Strumienie, Korzeniste, Kołaki – Wietrzychowo, Krukówka, Mściwuje, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Wygrane, Zalesie

obejmują wsie: Mały Płock, Budy – Kozłówka, Budy Żelazne, Cwaliny Małe, Józefowo, Kołaki – Strumienie, Korzeniste, Kołaki – Wietrzychowo, Krukówka, Mściwuje, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Wygrane, Zalesie

Szkoła Podstawowa w Chludniach

18 – 516 Mały Płock

Chludnie 2

obejmują wsie: Chludnie, Śmiarowo, Włodki, Popki, Waśki

obejmują wsie: Chludnie, Śmiarowo, Włodki, Popki, Waśki

Szkoła Podstawowa w Kątach

18 – 516 Mały Płock

Kąty 168

obejmują wsie: Kąty, Cwaliny Duże, Ruda –Skroda, Rudka -Skroda

obejmują wsie: Kąty, Cwaliny Duże, Ruda –Skroda, Rudka - Skroda

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

18 – 516 Mały Płock

Rogienice Wielkie, ul. Długa 1

obejmują wsie: Rogienice Wielkie, Rogienice Piaseczne, Rogienice - Wypychy

obejmują wsie: Rogienice Wielkie, Rogienice Piaseczne, Rogienice - Wypychy

 

Załącznik Nr 2 do uchwały XXV/135/2017

                                                                                                                                                          Rady Gminy Mały Płock

                                                                                                                                                          z dnia 14 lutego 2017 r.

 

                                                                                                                                             

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Mały Płock publicznych gimnazjów oraz granice obwodów  dotychczasowych publicznych gimnazjów od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

 

Nazwa szkoły

Adresy siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

 1.  

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II

w Małym Płocku

18 – 516 Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 25

obejmują wsie: Mały Płock, Budy – Kozłówka, Budy Żelazne, Cwaliny Małe, Józefowo, Kołaki – Strumienie, Korzeniste, Kołaki – Wietrzychowo, Krukówka, Mściwuje, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Wygrane, Zalesie, Chludnie, Śmiarowo, Włodki, Popki, Waśki, Kąty, Cwaliny Duże, Ruda –Skroda, Rudka –Skroda, Rogienice Wielkie, Rogienice Piaseczne, Rogienice - Wypychy

obejmują wsie: Mały Płock, Budy – Kozłówka, Budy Żelazne, Cwaliny Małe, Józefowo, Kołaki – Strumienie, Korzeniste, Kołaki – Wietrzychowo, Krukówka, Mściwuje, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Wygrane, Zalesie, Chludnie, Śmiarowo, Włodki, Popki, Waśki, Kąty, Cwaliny Duże, Ruda – Skroda, Rudka – Skroda, Rogienice Wielkie, Rogienice Piaseczne, Rogienice - Wypychy

 

                                                                                                                                                                                  

Załącznik Nr 3 do uchwały XXV/135/2017

                                                                                                                                                          Rady Gminy Mały Płock

                                                                                                                                                          z dnia 14 lutego 2017 r.

                                                                                                                                             

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mały Płock, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mały Płock od dnia 1 września 2019 roku.

 

Nazwa szkoły

Adresy siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły

od dnia 1 września 2019 r.

 1.  

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

18 – 516 Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 25

obejmuje wsie: Mały Płock, Budy – Kozłówka, Budy Żelazne, Cwaliny Małe, Józefowo, Kołaki – Strumienie, Korzeniste, Kołaki – Wietrzychowo, Krukówka, Mściwuje, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Wygrane, Zalesie

Szkoła Podstawowa w Chludniach

18 – 516 Mały Płock

Chludnie 2

obejmuje wsie: Chludnie, Śmiarowo, Włodki, Popki, Waśki

Szkoła Podstawowa w Kątach

18 – 516 Mały Płock

Kąty 168

obejmuje wsie: Kąty, Cwaliny Duże, Ruda – Skroda, Rudka - Skroda

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

18 – 516 Mały Płock

Rogienice Wielkie, ul. Długa 1

obejmuje wsie: Rogienice Wielkie, Rogienice Piaseczne, Rogienice - Wypychy

 

Metryka strony

Udostępniający: Zofia Konopko

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2017-02-17

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-02-17

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-02-17