Uchwała Nr XXXI/164/17 z dnia 27.10.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

UCHWAŁA Nr XXXI/164/17

RADY GMINY MAŁY PŁOCK 

z dnia  27 października 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

 

            Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909)  Rada Gminy Mały Płock uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi  na 2018 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Podsiad

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-11-06