Uchwała Nr XXXI/160/17 z dnia 27.10.2017r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Mały Płock na lata 2017-2022

UCHWAŁA NR XXXI/160/17

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 27 października 2017r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2022

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program Aktywności Lokalnej Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2022 w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Podsiad

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-11-06