Uchwała Nr XXXII/168/17 z dnia 30.11.2017r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mały Płock

UCHWAŁA NR XXXII/168/17

RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez  Gminę Mały Płock 

  

Na podstawie 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) w związku z art.17 ust. 1 pkt.15, art. 44 ustawy z dnia 12 mara 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j.Dz.U.z 2017 r. poz 1769) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się sposób sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, przez Gminę Mały Płock.

§2. Sprawienie pogrzebu na koszt gminy Mały Płock realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ;

§3. Pochowanie zwłok nastepuje na podstawie aktu zgnu wystawionego przez Urząd Stanu Cywinego.

§4. W sytuacji braku mozliwości ustalenia wyznania osoby zmarłej, bądż gdy była osobą niewierzącą, pogrzeb przeprowadza się z uwzględnieniem panujacych w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.

§5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zleca pochówek wyspecjalizowanym firmom prowadzacym kompleksowe usługi pogrzebowe.

§6. Łączny koszt pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego okreslonego według odrębnych przepisów, obowiazujacych w dniu pogrzebu.

§7. 1.Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego.

2.Czynności o których mowa w ust.1 obejmują :

1) przewóz i przechowywanie zwłok,

2) przygotowanie zwłok  do pochówku,

3) zakup niezbednego ubrania,

4) zakup trumny, symbolu religijnego, tabliczki ,

5) obsługę pochówku, w tym udział osoby duchownej,

6) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,

7) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami .

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy .

§9. Traci moc Uchwała Nr XXIX/149/2010 r Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gmine Mały Płock

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Gałązka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Podsiad

Data wytworzenia: 2017-12-04

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-12-04

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-12-04