Uchwała Nr XXXIII/172/17 z dnia 18.12.2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mały Płock na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/172/17

RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 18 grudnia 2017 roku

 

          w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mały Płock na 2018 rok.

                                                                                    

Na podstawie art.41   ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U z 2016 r. poz. 487 z 2017 r. poz. 2245) i art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii   (Dz.U. z 2017 r, poz.783, poz.1458) Rada Gminy uchwala co następuje :

                                                      

                                                           §1

 

Uchwala się ,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mały Płock na 2018 rok'' w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały .

 

 

                                                           §2

 

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi gminy

 

 

                                                           §3
                                     

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Gałązka  

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2018-01-08

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2018-01-08