Uchwała Nr XXXI/165/17 z dnia 27.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie częściowego przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym

Uchwała Nr XXXI/165/17

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 27 października 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie częściowego przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, które są mieszkańcami Gminy Kolno

 

Na podstawie art. 34  ust. 4 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949)  oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mały Płock  a Gminą Kolno w sprawie częściowego przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dziecku niepełnosprawnemu, które jest mieszkańcem Gminy Kolno i uczęszcza do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Podsiad

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-11-09

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-11-06