Uchwała Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2018-2025

Uchwała Nr XXXIV/173/17

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock

 na lata 2018-2025.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mały Płock na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018– 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIII/130/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017- 2025, wraz z późniejszymi zmianami.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kućko

Data wytworzenia: 2018-01-08

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2018-01-08

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2018-01-08