Uchwała Nr XXXII/170/17 z dnia 30.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXII/170/17

RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566) Rada Gminy Mały Płock uchwala, co następuje:

§1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawioną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku w wysokości 3,73+ VAT za 1 m3 ścieków.

  1. Taryfa, o której mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.§2. Traci moc uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 listopada 2016  roku w sprawie zatwierdzenia  taryf  za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Gałązka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2017-12-04

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-12-04

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-12-04