Uchwała Nr XXXI/158/17 z dnia 27.10.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017-2025

Uchwała Nr XXXI/158/17

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 27 października 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017-2025.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/153/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2025 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kućko

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-11-06