Zapytanie ofertowe dot. urn wyborczych

Mały Płock, dnia 09.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Gmina  Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: ugmplock@4lomza.pl

zaprasza do składania ofert na zadanie

„ Dostawa urn wyborczych dla Gminy Mały Płock”

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych.

Opis urn wyborczych wraz z ilością poszczególnych asortymentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wraz z ofertą wykonawca prześle zdjęcia z dokładnym opisem proponowanego asortymentu.

Oferty, które nie będą zawierały zdjęć wraz z dokładnym opisem, zostaną odrzucone.

2. Kryterium oceny ofert – cena 100%

    Oferta cenowa powinna być podana w złotówkach.

3. Termin realizacji zamówienia – do 31 lipca 2017 r.

4. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy.

5. Miejsce realizacji – Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15,

                                       18 – 516 Mały Płock.

6. Rodzaj płatności – podstawą do dokonania płatności będzie wystawiona faktura z terminem

                                      płatności 21 dni od daty jej wpływu do Urzędu.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

1)      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Mały Płock”

a)      w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. J. Kochanowskiego 15

              18 – 516 Mały Płock,

b)      lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 9.00

2)      Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu do Urzędu)

3)      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.

       Urząd Gminy w  Małym Płocku zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i nie wyłonienia Wykonawcy bez podawania przyczyny.

       Informacja o wyborze oferty, bądź informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Mały Płock

 

                                                                                                                          Józef Dymerski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2017-06-14

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-06-14

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-06-14