Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Józefowo

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Józefowo

Wójt Gminy Mały Płock ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mały Płock nr 262 o powierzchni 0,4965 ha położonej w obrębie miejscowości Józefowo, gmina Mały Płock, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00055874/7.

W ewidencji gruntów jest sklasyfikowana, jako użytki:

R V – 0,0126 ha

R VI – 0,0249 ha

N – 0,4590 ha

Działka gruntu nr 262 położona jest na terenie wsi Józefowo w odległości około 4 km od wsi Mały Płock. Działka ta położona jest blisko strefy zwartej zabudowy wsi Józefowo na terenach użytkowych rolniczo w odległości około 0,6 km od terenów zabudowy wsi. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Dojazd na teren działki odbywa się od strony drogi ze wsi Józefowo do wsi Mały Płock. Droga na tym odcinku posiada powierzchnię żwirową. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki gruntu, część terenu działki porośnięta jest trawą, samosiewami krzewów i krzaków, na części terenu działki od strony drogi występują liczne nierówności terenu spowodowane pracami ziemnymi związanymi z pracami przy wydobywaniu piasku z terenu działki. Tereny otaczające nieruchomość od strony północnej i zachodniej są to tereny kopalni piasku oraz żwiru.

Dla danej nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock teren ten obecnie jest wykazany, jako teren istniejącego nieużytku tj. teren dawnej kopalni piasku.

Cena wywoławcza – 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Termin przetargu – 16 listopada 2022 r. o godz. 1000.

Miejsce przetargu - sala konferencyjna Urzędu Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock.

  1. Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 3 000,00 zł w kasie Urzędu lub przelewem na konto bankowe 18 8754 0004 0130 0097 2000 0020 BS Kolno o/Mały Płock, najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na zbycie działki nr 262 w miejscowości Józefowo – wadium”.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu uczestnika, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
  2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  1. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  2. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
  3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
  5. Szczegółowych informacji o przetargu i nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy Mały Płock (pok. podatki) lub pod nr tel. (86) 279-13-22
  6. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane: na stronie Internetowej Gminy Mały Płock, Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Małym Płocku - ul. J. Kochanowskiego 15, 18- 516 Mały Płock i tablicy ogłoszeń w miejscowości Józefowo.

Mały Płock dn. 26.09.2022 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Grajko

Data wytworzenia: 2022-11-02

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2022-11-02

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2022-11-02