Informacja Wójta Gminy Mały Płock w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Rejonowego w Łomży" z dnia 2015-06-09 dotyczący Wybór ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 do Sądu Rejonowego w Łomży

Data wydania 2015-06-09
w sprawie Wybór ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 do Sądu Rejonowego w Łomży
Tytuł INFORMACJA WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Rejonowego w Łomży

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

w sprawie wyboru ławników  sądowych na kadencję 2016 – 2019

do Sądu Rejonowego w Łomży

 

SZNOWNI MIESZKAŃCY GMINY MAŁY PŁOCK

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2015 roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych

w 2011 r.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz.133 z późn. zm.) – dział IV rozdział 7.

 

Na podstawie art. 160 wymienionej ustawy Rada Gminy Mały Płock dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łomży.

 

Liczba ławników ustalona pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży wynosi:

 

 • 1 ławnik na potrzeby Sądu Rejonowego w Łomży dla spraw cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników  przez uprawnione podmioty upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku.

 

Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym.

 

Zgodnie z art. 162 ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru:

 

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.  

 

Zgłoszenia kandydata na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć również listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 

 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenia lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji lub stowarzyszenia zgłaszającego kandydata na ławnika datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest:

 

 1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock.
 2. W Urzędzie Gminy Mały Płock u Sekretarza Gminy (pokój nr 2) w godzinach pracy urzędu.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałą dokumentacją przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Małym Płocku przez sekretarza gminy w godzinach pracy urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Mały Płock po 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Mały Płock

 

                                                                                                             mgr Józef Dymerski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Beata Muniak

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2015-06-09

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data wprowadzenia: 2015-06-09

Data modyfikacji: 2016-11-24

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2015-06-09