Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W związku z upływem I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego Starosta Kolneński ogłasza nabór chętnych kandydatów na członków w/w Rady II kadencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani zostają zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały nr V/26/15 Rady Powiatu Kolneńskiego http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4518 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 marca 2015 r. Zgłoszenia kandydatów na członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu Kolneńskiego – zwanych dalej przedstawicielami organizacji. Każda organizacja ma prawo zgłosić tylko jednego kandydata do Rady. Wzór upoważnienia oraz wzór karty zgłoszenia w załączeniu. Karty zgłoszeniowe kandydata powinny zostać podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.


Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno. (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 14 lipca 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane i rozpatrywane. 

Kandydaci na członków Rady z terenu Powiatu Kolneńskiego zostaną wpisani na listę kandydatów, a lista wraz z nazwą zgłoszonej organizacji pozarządowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolnie w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi nie później niż na 7 dni przed zebraniem delegatów. Wybór członków Rady, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty nastąpi na zebraniu delegatów w terminie późniejszym podanym przez Starostę Kolneńskiego oddzielnym pismem. Delegaci biorący udział w zebraniu wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród siebie 4 członków Rady, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Wybranym członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie powierzona funkcja na lata 2017-2019.

 

Starosta

mgr Stanisław Wiszowaty

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Borawski

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-07-11