1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego gminy Mały Płock”

Uchwała Nr …../……/12

Rady Gminy Mały Płock

z dnia ……………...... 2012 r.

 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 i poz.951), w wykonaniu uchwały Nr XVI/71/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock, uchwala się, co następuje:

§1

  1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock” uchwalonego uchwałą Nr XXII/122/02 Rady Gminy Mały Płock z dnia 23 czerwca 2002 r., dotyczącą obszaru położonego w części w strefie oznaczonej w studium jako strefa rolnicza i w części – w strefie działalności gospodarczej, zwaną dalej zmianą Studium.
  2. Zmiana Studium obejmuje teren położony na gruntach wsi Rogienice Piaseczne, w granicach określonych na rysunku zmiany Studium w skali 1 : 10 000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest również jednolity tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock” – CZĘŚĆ III – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO oraz jednolity rysunek „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock” w skali 1 : 10 000 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

W załączniku do uchwały Nr XXII/122/02 Rady Gminy Mały Płock z dnia 23 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock, wprowadza się następującą zmianę:

– do CZĘŚCI III tekstu Studium – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rozdział 2 – Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, dodaje się punkt 2.3 „Gospodarka zasobami geologicznymi” o treści:

„W granicach gminy znajduje się teren kruszywa naturalnego „Rogienice I” położony na gruntach wsi Rogienice Piaseczne. Wydobywanie kruszywa ze złoża może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych przepisami odrębnymi.”

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Duchnowski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Data wytworzenia: 2012-10-17

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-10-20

Data modyfikacji: 2012-10-20

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-10-20