HARMONOGRAM dyżurów nocnych w aptekach ogólnodostępnych na terenie miasta Kolno w dni powszednie oraz całodobowe dyżury w niedzielę i w dni wolne od pracy

UCHWAŁA Nr XX/135/16
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 27 października 2016 r.


w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Kolneńskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.), w związku z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr. 45, poz. 271 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów z terenu powiatu kolneńskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXX/149/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 16 stycznia 2017r.


Przewodniczący Rady
Andrzej Mieczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Beata Muniak

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2016-12-08

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2016-12-08

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2016-12-08