Ogłoszenie Wójta Gminy Mały Płock dot. przetargu w miejscowości Włodki

                        W Ó J T   G M I N Y   M A Ł Y  P Ł O C K

 

ogłasza  pierwszy nieograniczony  przetarg  ustny  na  sprzedaż nieruchomości

położonych w miejscowości  Włodki  gmina  Mały  Płock .

 

1. Działka  Nr  105   pow.  0,13  ha  położona  Włodki

    Nieruchomość  niezabudowana zapisana  w  rejestrze  gruntów  jako

    K / użytki  kopalne /.

    Działka  nr  105  położona jest  poza strefą  zwartej zabudowy wsi  Włodki

    na  terenach  użytkowanych  rolniczo  w  odległości  500  m  od terenów

    najbliższej  zabudowy  wsi.  Teren działki  porośnięty  trawą  słabej  jakości,

    na  części  działki  występują  nierówności   terenu  spowodowane  pracami

    ziemnymi  związanymi  z  pozyskiwaniem  piasku  z  działki .

    Powierzchnia  ogólna  do sprzedaży  wynosi     -     0,13   ha .

    Cena  nieruchomości  nr  105  wynosi         -               2.100  zł.   

 

2. Działka  nr  125  o  pow.  0,39  ha  położona  Włodki

    Nieruchomość  niezabudowana  zapisana  w  rejestrze  gruntów jako :

                                          R  V     -      pow.  0,30  ha

                                          R  VI   -      pow.  0,05  ha

                                          Ł  V     -      pow.  0,04  ha

    Powierzchnia  ogólna  do  sprzedaży wynosi   -    0,39  ha

    Działka  nr  125  położona  jest  poza  strefą  zwartej  zabudowy  wsi  Włodki

    na  terenach  użytkowanych  rolniczo  w  odległości 700  m  od  terenów 

    najbliższej  zabudowy  wsi.  Działka jest  użytkowana  rolniczo  głównie  jako

    grunt  rolny .

    Cena  nieruchomości  nr  125  wynosi                 -    8.675  zł.

3. Nieruchomości  nr  105  oraz  125  mają  urządzoną  księgę wieczystą

    Nr LMIL/00025710/1  Sąd  Rejonowy  w  Łomży

4. Dla  w/w  nieruchomości  nie  obowiązuje  plan  zagospodarowania 

    przestrzennego  Gminy  Mały Płock .

    Dla  przedmiotowych  nieruchomości  nie  była  wydawana  decyzja  o 

    warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu .

    W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego

    gminy  Mały  Płock  teren  wyżej  opisanych  działek  oznaczono  jako  tereny 

    przeznaczone  na cele  rolne .

5. Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  :

                        Nieruchomość  nr  105      -          2.100  zł.

                Słownie  :  dwa  tysiące sto  złotych

                        Nieruchomość  nr  125      -          8.675  zł.

                 Słownie :  osiem  tysięcy  sześćset  siedemdziesiąt  pięć  złotych .

    Nabywcy  ponoszą  koszty  przygotowania  dokumentacji  do sprzedaży

    w  sumie  350  zł. dla  każdej  z  działek .

6. Przetarg  odbędzie  się  w  dniu   30. 03. 2017r.  godz.  1000 w  siedzibie

    Urzędu  Gminy  w  Małym  Płocku  ul. J. Kochanowskiego 15  /  sala

    konferencyjna /.

7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne  i prawne, które  wpłacą

    wadium  w  wysokości  210 zł.  dla działki  105, oraz  870 zł.  dla  działki 

    125  / w  gotówce  / w nieprzekraczalnym   terminie  do dnia 24.03. 2017 r.

    na  konto  Urzędu     Gminy w Małym Płocku  

    Nr  21 8754 0004 0130 0097 2000 0160  w 

    Banku  Spółdzielczym   w     Kolnie  Oddział  Mały  Płock                                                        

    potwierdzenie   wpłaty  należy  okazać  komisji  przetargowej.  

    Za termin  wpływu  wadium  przyjmuje  się wpływ  pieniędzy  na  konto w 

    dniu  24. 03. 20117 r.  

8. Przetarg  zostanie  uznany za ważny, jeżeli  chociaż  jeden  z  uczestników

    zaoferuje  co najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej.

9. Minimalne  postąpienie  nie może  wynosić  mniej  niż  1 %  ceny 

    wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.

    30  zł. dla  działki  nr  105,  oraz  90  zł. dla  działki  nr  125 .

10.Wpłacone  przez  uczestnika  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny

     nabycia  nieruchomości .  W razie  uchylenia  się  uczestnika , który  przetarg

     wygrał  od  zawarcia  umowy notarialnej, wniesione  przez  niego  wadium

     przepada  na rzecz  Gminy  Mały  Płock .

11.Koszty  sporządzenia  umowy  notarialnej  oraz  założenia  księgi  wieczystej

     ponosi  kupujący .

12.Nieruchomość  sprzedawana jest według  ewidencji  geodezyjnej  bez

     okazania  granic  działki  przez  sprzedającego .

13.Informacje  o w/w nieruchomości  można uzyskać  pod  tel.  86 2791322 .

14.Ogłoszenie  o przetargu  zostało  opublikowane  na stronie internetowej –

     w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

     http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl , na  stronie  internetowej

     Urzędu  Gminy  Mały  Płock  www.malyplock.pl, oraz  na tablicy 

     ogłoszeń  w  Urzędzie   Gminy  Mały  Płock  i na  tablicy  ogłoszeń  we

     wsi  Włodki .

15.Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  przetargu  bez podania

     przyczyn.

Mały Płock, dnia 21.02.2017r.

Metryka strony

Udostępniający: Józef Dymerski

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2017-02-28

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-02-28