Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki

OGŁOSZENIE O NABORZE


Wójt Gminy Mały Płock ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. informatyki


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock


2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. informatyki - 1 etat


3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
2) wykształcenie wyższe w zakresie informatyki,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów Microsoft Office oraz biurowych programów komputerowych,
8) znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych, systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników, w tym bardzo dobra znajomość budowy, obsługi sieci informatycznych i zabezpieczeń sieci teleinformatycznych,
9) znajomość zagadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, ePUAP itp.),
10) znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, samorządu gminnego,
11) umiejętność zarządzania stroną internetową w technologiach Joomla, CSS oraz stroną BIP,
12) znajomość zagadnień budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.


4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) straż pracy na stanowisku informatyka,
2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość języka angielskiego umożliwiającego korzystanie z dokumentacji technicznej,
4) obsługa programów graficznych,
5) doświadczenie w zakresie tworzenia stron internetowych i ich administracji,
6) umiejętność dobrej organizacji pracy,
7) samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań,
8) wysoka kultura osobista, komunikatywność,
9) umiejętność pracy w zespole i zdolność analitycznego myślenia.


5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem informatyczną siecią wewnętrzną Urzędu Gminy Mały Płock,
2) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych, systemów dziedzinowych działających w Urzędzie,
3) administrowanie serwerami Windows Server,
4) zarządzanie systemami informatycznymi Urzędu Gminy w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów,
5) wdrażanie podpisów elektronicznych i nadzorowanie spraw związanych z certyfikacją,
6) zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mały Płock,
7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,
8) nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
9) prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy oraz jej rozbudowa i stała aktualizacja,
10) obsługa programu Legislator (w tym publikacja aktów prawnych w dziennikach urzędowych),
11) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
12) analizowanie stanu i dokonywanie zakupów niezbędnego sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy oraz przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
13) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Urzędu,
14) ochrona systemów, tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) według obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
15) wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z funkcjonującym w Urzędzie Gminy oprogramowaniem oraz sprzętem,
16) dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,
17) wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows,
18) instalowanie i aktualizowanie systemów i programów komputerowych,
19) dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych,
20) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,
21) prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład,
22) ustalanie identyfikatorów i haseł użytkownikom, modyfikacja uprawnień,
23) współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie realizacji materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych itp.,
24) współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne,
25) aktualizacja i zarządzanie gminnym fanpage w serwisie Facebook,
26) udzielanie wsparcia technicznego pracownikom Urzędu korzystającym z aplikacji ŹRÓDŁO, umożliwiającej obsługę Systemu Rejestrów Państwowych.


6. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełen wymiar czasu pracy,
2) miejsce pracy - Siedziba Urzędu Gminy w Małym Płocku - I piętro,
3) praca jednozmianowa świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30,
4) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mały Płock
5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
6) praca przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z innymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy, z jednostkami organizacyjnymi gminy Mały Płock oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi,
7) otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy, narzędzia pracy: sprzęt komputerowy (system operacyjny Windows, pakiety Microsoft Office oraz biurowe programy komputerowe), sprzęt biurowy oraz inny sprzęt będący na wyposażeniu stanowiska pracy,
8) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).


7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małym Płocku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.


8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
1 umiejętnościach,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
11) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


9. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2017r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatyki”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenie naboru”
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Małym Płocku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną dołączone do protokołu naboru.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl) zakładka „ogłoszenia o pracy” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2017-11-17

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-11-17

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-11-17