Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok

Mały Płock, dnia 17.04.2019 r.

 

 

Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.37 i poz. 688) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2018 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2018 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy. Następował bieżący przepływ informacji, poinformowano Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu i uchwaleniu programu współpracy oraz o umieszczeniu projektu na stronie BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu współpracy do konsultacji społecznych.

Urząd Gminy w 2018 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca” umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej. Udzielił również poręczenia majątkowego:

1) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku na kwotę 23.919,79 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji „ Organizacja wydarzeń promujących obszar LSR Dni Sąsiada oraz Święto Chleba na terenie Małego Płocka” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

2) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Włodki na kwotę 36.829,68 zł, w związku z projektem „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej we Włodkach”

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe (zwłaszcza OSP) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację Dni Małego Płocka, dożynek gminnych oraz uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Serwatka

Data wytworzenia: 2019-04-26

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2019-04-26