Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock organizacjami pozarządowymi za rok 2015

                                                                                   Mały Płock, dnia 28.04.2016 r.

Sprawozdanie

 

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

 

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pózn. zmianami) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/157/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2015 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2015 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter poza-finansowy.  Następował bieżący przepływ informacji, np. Urząd Gminy Mały Płock informował
 o zakresie współpracy gminy – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarza Stanu Jarosława Dudę z Warszawy m. in. - o uchwaleniu programu współpracy i nie zlecaniu do realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert. Urząd Gminy w 2015 r. udzielił  Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” poręczenia majątkowego w wysokości 2 500 złotych oraz  zawarł z nią umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej. Wyżej wymienione informacje przekazano w formie ankiety - monitoring współpracy Urzędów z sektorem pozarządowym za  2015 rok.

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe (zwłaszcza OSP) we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację Dni Małego Płocka oraz dożynek gminnych.

           

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Serwatka

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data wprowadzenia: 2016-04-29

Data modyfikacji: 2016-04-29

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2016-04-29