Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock organizacjami pozarządowymi za rok 2013

Mały Płock, dnia 11.04.2014 r.

Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pózn. zmianami) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr XXI/92/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 grudnia 2012 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2013 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter poza-finansowy.  Następował bieżący przepływ informacji, np. Urząd Gminy Mały Płock informował
 o zakresie współpracy gminy – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarza Stanu Jarosława Dudę z Warszawy m. in. - o uchwaleniu programu współpracy i nie zlecaniu do realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert. Urząd Gminy w 2013 r. udzielił  Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” poręczenia majątkowego w wysokości 2500 złotych oraz  zawarł z nią umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej. Wyżej wymienione informacje przekazano w formie ankiety - monitoring ustawy 2012.

Udzielono również odpowiedzi na wniosek Departamentu Badań Samorządowych Instytutu PPP z Warszawy o udostępnienie informacji publicznej w sprawie „oceny podmiotu publicznego i perspektyw finansowego zaangażowania sektora publicznego i prywatnego
w rozwój ppp w Polsce”, w którym informowano o braku zaangażowania
w projekty partnerstwa publiczno–prywatnego z przyczyn finansowych (braku środków
w budżecie gminy ponieważ przy obecnym stanie budżetu środki pozwalają na pokrycie wydatków bieżących i spłatę kredytów z odsetkami oraz brakiem możliwości zaciągania kredytów inwestycyjnych).

            Dzięki temu, że nasza gmina należy do Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz współpracy z organizacją pozarządową mającą swoją siedzibę w Mały Płocku, Fundacją
 o nazwie „Kraina Mlekiem Płynąca” zrzeszającą 7 sąsiednich gmin ( Mały Płock Stawiski, Grabowo, Kolno, Turośl, Nowogród i Zbójna) powstał projekt o akronimie „TOUR” - Turystyka odwiedzamy urzekające regiony” we współpracy z LGD „Mazurskie morze”
z Orzysza.  Powstały nowe atrakcje turystyczne: dwie trasy kajakowe i ścieżka rowerowa
o długości 100 kilometrów (biegnąca przez wymienione wyżej gminy drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi) oraz questy w kilkunastu miejscowościach. Trasy kajakowe nie dotyczą naszej gminy, natomiast trasa rowerowa rozpoczyna się od Nowogrodu, Morgownik, a w Gminie Mały Płock od Chludni, Włodek przez Popki, Mały Płock ( ul. Ogrodowa, Potocznego i Witosa) następnie Budy Żelazne i Józefowo w kierunku gminy Stawiski. Długość trasy rowerowej ogółem w naszej gminie wynosi 15,510 km.  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.tour.mazurskiemorze.pl/szlak lub www.tour.krainamlekiemplynaca-leader.pl.

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe (zwłaszcza OSP) we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację Dni Małego Płocka oraz dożynek gminnych.

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Serwatka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Data modyfikacji: 2014-05-20

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2014-05-20