Konsultacje społeczne Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mały Płock na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mały Płock na lata 2015 – 2020

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock,
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: rborawski@malyplock.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 12 sierpnia 2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Józef Dymerski

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data wprowadzenia: 2015-07-22

Data modyfikacji: 2015-07-22

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2015-07-22