Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock organizacjami pozarządowymi

Mały Płock dn. 29.04.2011r.

 
Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.

 

 

            Zgodnie z art.5a §3i art. 5b.§3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2010 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwalą Nr XXVII 139/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 marca 2010 roku Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2010 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy. Następował bieżący przepływ informacji, np. Urząd Gminy Mały Płock informował o szkoleniach lub środkach do pozyskania z różnych źródeł. Aktualizowano również na bieżąco mapę aktywności dla źródeł zewnętrznych (Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ”Stocznia” oraz Miliard Bron SMG/KRC), (Stowarzyszenie Klon Jawor). Należy również dodać, że organizacje pozarządowe (zwłaszcza OSP) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację dożynek gminnych.

           

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Serwatka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-03-13

Data modyfikacji: 2012-03-13

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-03-13