Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 17.01.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Mały Płock położonej we wsi Włodki

Z A R Z Ą D Z E N I E  2  / 17

W Ó J T A   G M I N Y  M A Ł Y  P Ł O C K

z  dnia 17  stycznia  2017 r.

 

w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  stanowiącej  własność  gminy  Mały  Płock  położonej  we  wsi  Włodki

 

   Na podstawie  art. 11 ust. 1 , art. 37 ust. 1 i  art.  67 ust. 2 pkt. 1 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 roku  o  gospodarce  nieruchomościami /Dz.U. z  2016 r. poz. 2147 /  §  3  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  14  września  2004r. w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości / Dz. U. z 2014r. poz. 1490  /   oraz  § 6 ust. 2, pkt 1  i  § 18 uchwały  Nr III /8/06 Rady  Gminy Mały  Płock z dnia     19 grudnia  2006 roku  w  sprawie określenia zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich wydzierżawiania  lub  najmu  / Dz. Urz. Województwa  Podlaskiego 2007 r. nr. 4 poz. 40 z 2012r. poz. 1520  z  2016 r.  poz. 2931  zarządzam co  następuje  :

 

§   1

1. Nieruchomości  położone  na  terenie  wsi  Włodki   nr  105  o  pow.

    0,13  ha oraz  nr  125  o pow.  0,39 ha  dla  których  w  Sądzie     Rejonowym 

    w  Łomży  jest  urządzona  księga  wieczysta  

    Nr  LM1L00025710/1 stanowiące  własność  gminy  Mały  Płock   sprzedaje

    się  w  pierwszym  przetargu ustnym   nieograniczonym .

2. Cena  wywoławcza  sprzedawanych  nieruchomości  wynosi  :

     nr   105  o pow.  0,13  ha       -        2100  zł.

     nr   125  o pow.  0,39  ha       -        8675  zł.

    i  jest  równa  wartości  nieruchomości .

3. Ustalam  wadium w wysokości  210 zł. dla  nieruchomości  nr  105, oraz                      

    870 zł.  dla  nieruchomości  nr  125,  które jest  wnoszone  w  pieniądzu .

4. Wykaz  nieruchomości  stanowi  załącznik  do  niniejszego  zarządzenia .

 

§   2

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Śliwka

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2017-02-28

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-02-28