Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 18.04.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok

Zarządzenie NR 17/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 18 kwietnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok.

                                                                                                                       

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659 ) oraz Uchwały Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w łącznej kwocie 460,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

1. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi   19.243.862,94zł, w tym:

       a)  bieżące – 18.476.474,94zł

       b)  majątkowe – 767.388,00zł

   2) plan wydatków wynosi   18.743.862,94zł, w tym:

       a) bieżące – 17.306.629,94zł

       b) majątkowe – 1.437.233,00zł

§ 3.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                                             mgr Józef Dymerski                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 17/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Mały Płock

                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 18 kwietnia 2017r.

                                                                                      

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

13747

13747

3707

2944

763

0

10040

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

13747

13747

3707

2944

763

0

10040

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

750

 

Administracja publiczna

przed zmianą

1760822

1760822

1507692

1215017

292675

0

197465

55665

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-300

-300

-300

0

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

300

300

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1760822

1760822

1507692

1215017

292675

0

197465

55665

0

0

0

0

0

0

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

1255006

1255006

1252506

1076284

176222

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-300

-300

-300

0

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

300

300

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1255006

1255006

1252506

1076284

176222

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

300

300

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

300

300

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

58617

58617

58617

0

58617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-300

-300

-300

0

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

58317

58317

58317

0

58317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

12887372

11450139

9673670

7002693

2670977

500000

1090804

55665

0

130000

1437233

1437233

1182442

0

zmniejszenie

-300

-300

-300

0

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

300

300

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

12887372

11450139

9673670

7002693

2670977

500000

1090804

55665

0

130000

1437233

1437233

1182442

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

855

 

Rodzina

przed zmianą

5807017,94

5807017,94

146872,94

120840

26032,94

0

5660145

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-160

-160

-40

0

-40

0

-120

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

160

160

160

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

5807017,94

5807017,94

146992,94

120840

26152,94

0

5660025

0

0

0

0

0

0

0

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

przed zmianą

1995877

1995877

89750

77458

12292

0

1906127

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-40

-40

-40

0

-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

40

40

40

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1995877

1995877

89750

77458

12292

0

1906127

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

200

200

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-40

-40

-40

0

-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

160

160

160

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

przed zmianą

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

40

40

40

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

540

540

540

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

85595

Pozostała działalność

przed zmianą

4123

4123

0

0

0

0

4123

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-120

-120

0

0

0

0

-120

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

120

120

120

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4123

4123

120

0

120

0

4003

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

4123

4123

0

0

0

0

4123

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-120

-120

0

0

0

0

-120

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4003

4003

0

0

0

0

4003

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

120

120

120

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

120

120

120

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

5842743,94

5842743,94

182298,94

149240

33058,94

0

5660445

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-160

-160

-40

0

-40

0

-120

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

160

160

160

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

5842743,94

5842743,94

182418,94

149240

33178,94

0

5660325

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Wójt Gminy

mgr Józef Dymerski

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kućko

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kućko

Data wytworzenia: 2017-04-25

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-04-25