Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 31.03.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok

Zarządzenie NR 15/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok.

                                                                                                                       

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w łącznej kwocie 4.600,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

1. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi   19.361.355,94zł, w tym:

       a)  bieżące – 18.593.967,94zł

       b)  majątkowe – 767.388,00zł

   2) plan wydatków wynosi   18.861.355,94zł, w tym:

       a) bieżące – 17.424.122,94zł

       b) majątkowe – 1.437.233,00zł

§ 3.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

 

mgr Beata Muniak

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

13747

13747

3707

2944

763

0

10040

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

13747

13747

3707

2944

763

0

10040

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

801

 

Oświata i wychowanie

przed zmianą

7109307

7088789

6711574

5433703

1277871

0

377215

0

0

0

20518

20518

0

0

zmniejszenie

-4600

-4600

-4600

-4400

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

4600

4600

3600

3400

200

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

7109307

7088789

6710574

5432703

1277871

0

378215

0

0

0

20518

20518

0

0

 

80101

Szkoły podstawowe

przed zmianą

3788470

3767952

3533387

3036938

496449

0

234565

0

0

0

20518

20518

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1500

1500

1500

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3789970

3769452

3534887

3038438

496449

0

234565

0

0

0

20518

20518

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

187200

187200

187200

187200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1500

1500

1500

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

188700

188700

188700

188700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80110

Gimnazja

przed zmianą

1343585

1343585

1259108

1048829

210279

0

84477

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1900

1900

1900

1900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1345485

1345485

1261008

1050729

210279

0

84477

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

73000

73000

73000

73000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1900

1900

1900

1900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

74900

74900

74900

74900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

przed zmianą

408483

408483

407383

194001

213382

0

1100

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-200

-200

-200

0

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

200

200

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

408483

408483

407383

194001

213382

0

1100

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

121000

121000

121000

0

121000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-200

-200

-200

0

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

120800

120800

120800

0

120800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

przed zmianą

600

600

600

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

200

200

200

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

przed zmianą

172304

172304

172304

172304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-4400

-4400

-4400

-4400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1000

1000

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

168904

168904

167904

167904

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

1000

1000

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1000

1000

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

4400

4400

4400

4400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-4400

-4400

-4400

-4400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

12887372

11450139

9674670

7003693

2670977

500000

1089804

55665

0

130000

1437233

1437233

1182442

0

zmniejszenie

-4600

-4600

-4600

-4400

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

4600

4600

3600

3400

200

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

12887372

11450139

9673670

7002693

2670977

500000

1090804

55665

0

130000

1437233

1437233

1182442

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

5842743,94

5842743,94

182298,94

149240

33058,94

0

5660445

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

5842743,94

5842743,94

182298,94

149240

33058,94

0

5660445

0

0

0

0

0

0

0

Z up. Wójta Gminy

  Sekretarz Gminy

  mgr Beata Muniak

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kućko

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kućko

Data wytworzenia: 2017-04-25

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-04-25