Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 24.04.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok

Zarządzenie Nr 19/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 24 kwietnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok.

                                                                                                                       

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) oraz Uchwały Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 458.673,44zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 458.673,44zł, przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w łącznej kwocie 3.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

1. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi   19.702.536,38zł, w tym:

       a)  bieżące – 18.935.148,38zł

       b)  majątkowe – 767.388,00zł

   2) plan wydatków wynosi   19.202.536,38zł, w tym:

       a) bieżące – 17.765.303,38zł

       b) majątkowe – 1.437.233,00zł

§ 3.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                                                   mgr Józef Dymerski                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 19/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Mały Płock

                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 24 kwietnia 2017r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017r.

 

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

13 747,00

0,00

0,00

13 747,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

12 619 984,00

0,00

0,00

12 619 984,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

49 590,00

0,00

0,00

49 590,00

majątkowe

majątkowe

razem:

767 388,00

0,00

0,00

767 388,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

752 388,00

0,00

0,00

752 388,00

 

 

 

 

Rodzaj zadania:

 

 

 

 

 

Zlecone

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

0,00

456 473,44

456 473,44

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

456 473,44

456 473,44

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

0,00

456 473,44

456 473,44

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 026,00

0,00

2 200,00

3 226,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 026,00

0,00

2 200,00

3 226,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 026,00

0,00

2 200,00

3 226,00

bieżące

razem:

5 842 743,94

0,00

458 673,44

6 301 417,38

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

19 243 862,94

0,00

458 673,44

19 702 536,38

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

801 978,00

0,00

0,00

801 978,00

 

 

                                                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                        mgr Józef Dymerski                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 19/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Mały Płock

                                                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 24 kwietnia 2017r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

13747

13747

3707

2944

763

0

10040

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

13747

13747

3707

2944

763

0

10040

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

801

 

Oświata i wychowanie

przed zmianą

7109307

7088789

6710574

5432703

1277871

0

378215

0

0

0

20518

20518

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

7109307

7088789

6710574

5432703

1277871

0

378215

0

0

0

20518

20518

0

0

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

przed zmianą

408483

408483

407383

194001

213382

0

1100

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

405483

405483

404383

194001

210382

0

1100

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

120800

120800

120800

0

120800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

117800

117800

117800

0

117800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

przed zmianą

262102

262102

261102

234552

26550

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

265102

265102

264102

234552

29550

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

8000

8000

8000

0

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

12887372

11450139

9673670

7002693

2670977

500000

1090804

55665

0

130000

1437233

1437233

1182442

0

zmniejszenie

-3000

-3000

-3000

0

-3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

12887372

11450139

9673670

7002693

2670977

500000

1090804

55665

0

130000

1437233

1437233

1182442

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

 

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

456473,44

456473,44

456473,44

0

456473,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

456473,44

456473,44

456473,44

0

456473,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1095

Pozostała działalność

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

456473,44

456473,44

456473,44

0

456473,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

456473,44

456473,44

456473,44

0

456473,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

8950,46

8950,46

8950,46

0

8950,46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

8950,46

8950,46

8950,46

0

8950,46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

447522,98

447522,98

447522,98

0

447522,98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

447522,98

447522,98

447522,98

0

447522,98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

przed zmianą

1026

1026

1026

0

1026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2200

2200

2200

0

2200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3226

3226

3226

0

3226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

przed zmianą

1026

1026

1026

0

1026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2200

2200

2200

0

2200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3226

3226

3226

0

3226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

1026

1026

1026

0

1026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2200

2200

2200

0

2200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

3226

3226

3226

0

3226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

5842743,94

5842743,94

182418,94

149240

33178,94

0

5660325

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

458673,44

458673,44

458673,44

0

458673,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6301417,38

6301417,38

641092,38

149240

491852,38

0

5660325

0

0

0

0

0

0

0

 

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                                                          mgr Józef Dymerski                                                                                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kućko

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kućko

Data wytworzenia: 2017-05-15

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-05-15

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-05-15