Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 31.03.2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach

Zarządzenie Nr 13/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 31 marca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Kątach

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985, 2169 i z 2017 r. poz. 60) i § 1 ust.l, ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, Dz. U z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) oraz § 1, § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z 2011 r. Nr 254, poz. 1526) zarządza się, co następuje:

 

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach.

 

§2.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wymienione w § 1, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małym Płocku.

 

§3.

1.         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Mały Płock.

2.         Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525).

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Beata Muniak

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2017-04-03

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-04-03