Mały Płock dnia 30.01.2012  r.

 

OGPŚ. 6220.2.2012Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust. 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Mały Płock

zawiadamia


że w dniu 30.01.2012  r. zostało wszczęte na wniosek Pana Zieliński Jan zam. 18-500 Kolno, ul.1-go Maja 18 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowy ( cięcie, obróbka, skrawanie blachy i elementów stalowych wraz z jego rozbudową(powierzchnia usługowo-produkcyjna i pomieszczenie kotłowni). Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Małym Płocku , ul. Kochanowskiego 15, pokój nr 2 w godzinach 7.30-15.30 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy Mały Płock.
     Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Urząd wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Inspektora Sanitarnego w Kolnie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Duchnowski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Data wytworzenia: 2012-01-30

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-02-13

Data modyfikacji: 2012-02-13

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-02-13