Kadencja Rady Gminy 2018-2023

Uchwała nr XXXIV/165/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała nr XXXIV/162/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała nr XXXIII/160/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała nr XXXII/159/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych

Uchwała nr XXXII/156/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr XXXII/155/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XXXII/154/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała nr XXXI/149/21 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała nr XXX/146/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXIX/143/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mały Płock na lata 2021-2025

Uchwała nr XXIX/142/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XXIX/141/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2021

Uchwała nr XXIX/139/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXVIII/136/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2025

Uchwała nr XXVIII/135/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

Uchwała nr XXVIII/134/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVIII/132/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXVII/130/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

Uchwała nr XXVII/128/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXVI/127/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mały Płock w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr XXVI/126/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock

Uchwała nr XXVI/124/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXV/118/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXIV/117/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr XXIV/116/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wzniesienia pomnika

Uchwała nr XXIV/114/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXIII/112/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXII/110/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XXI/108/2020 Rady Gminy Mały Płock z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg

Uchwała nr XXI/107/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XXI/106/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała nr XX/102/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr XX/101/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała nr XX/100/20 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała nr XIX/98/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg

Uchwała nr XIX/96/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2020

Uchwała nr XIX/94/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XVIII/91/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mały Płock w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr XVIII/90/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XVIII/89/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XVIII/88/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XVII/87/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/84/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XVI/83/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną prze właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVI/82/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/81/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XVI/80/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVI/78/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XV/77/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mały Płock lub jej jednostkom podległym

Uchwała nr XV/76/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XV/75/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Uchwała nr XV/73/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XV/72/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Mały Płock

Uchwała nr XV/71/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr XV/70/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Gminy Mały Płock z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr XIV/68/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Mały Płock z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Mały Płock

Uchwała nr XIV/66/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XIII/64/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr XIII/62/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XII/59/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XI/57/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr X/53/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr IX/48/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr IX/47/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr VIII/45/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Małym Płocku

Uchwała nr VIII/44/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr VII/42/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Uchwała nr VII/41/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mały Płock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr VII/40/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mały Płock

Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Małym Płocku

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mały Płock

Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyznanego pod warunkiem zwrotu

Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku

Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów

Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Mały Płock

Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2019

Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mały Płock

Data wytworzenia: 2019-01-08

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2019-01-08