Uchwała Nr X/39/11 z dnia 2011-10-28 r.

Uchwała Nr  X / 39/11
Rady Gminy Mały Płock

z dnia  28 października 2011 r.


w sprawie ustanowienia  herbu, flagi, banneru  i pieczęci  Gminy Mały  Płock

oraz zasad ich stosowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Nr 1568; z

2004 r. Nr 102, poz.1056, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457;  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,       Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420)    Nr 157,poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 , 146 Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Dz.  U  Nr 21 poz. 113, Dz. U Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130,  Dz. U z 1998 r. Nr 62 , poz. 1126, z 2000 r. Nr 1, poz. 136, Nr 120, poz.1268 z 2001 r. Nr 123, poz.1353 z 2009 r.   Dz. U  Nr  92 poz.753 ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii  Ministra Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 28 września 2011 r. uchwala się co następuje:

                                                                        § 1.

Ustanawia się herb, flagę, flagę stolikową, banner i pieczęć   Gminy Mały Płock stanowiące załącznik nr  1 – 5  do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Herb i flaga Gminy Mały Płock mogą być używane wyłączenie w sposób zapewniający im

    należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje,   

    prestiż i interes gminy.

2. Herb i flaga stanowią własność Gminy Mały Płock  i podlegają ochronie prawnej.

3. Symbole, o których mowa w § 1. mogą być  używane wyłącznie w kształcie, proporcjach

    i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.


§ 3.

1. Herb gminy może być używany przez organy gminy i jednostki organizacyjne oraz

    sołectwa do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Prawo nieodpłatnego używania herbu gminy przez podmioty, o których mowa w ust. 1

    przysługuje im z mocy niniejszej uchwały.

 

§ 4.

1. Herb gminy umieszczany jest w sali obrad gminy, w pomieszczeniach urzędu gminy oraz

    w gminnych budynkach użyteczności publicznej.

2. Herb gminy wywieszany jest z okazji uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania

    oraz w innych miejscach, za zgodą wójta gminy.

3. Herb gminy umieszczany jest na drukach urzędowych przewodniczącego rady, rady gminy

    wójta gminy i urzędu gminy oraz na stronach internetowych  i materiałach promocyjnych

    gminy.

4. Herb może być umieszczony na zewnątrz budynków, o których mowa w ust. 1 oraz przy

    drogach publiczno-wjazdowych na teren Gminy Mały Płock.

5. Zabrania się używania herbu dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia

    społecznego lub dobrymi obyczajami.

6. Herb należy eksponować w sposób estetyczny oraz zapewniający poszanowanie jego czci.

 

§ 5.

1. Podmioty nie wymienione  w § 3 mogą używać herbu gminy po uzyskaniu pisemnej zgody

    wójta gminy, w formie umowy określającej warunki używania herbu gminy.

2. Wykorzystanie herbu nie może być sprzeczne z umową.

3. Wójt gminy może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu używa go niezgodnie z  

    określonymi warunkami lub przez inne działania naraża na szkodę dobre imię gminy.

4. Podmiot, któremu Wójt odmówił zgody lub cofnął zgodę na używanie herbu , może

    zwrócić się o rozstrzygnięcie do Rady Gminy. Rada rozstrzyga w drodze uchwały.

 

§ 6.

1. Flaga gminy jest wywieszana stale na maszcie przed budynkiem urzędu gminy.

2. W miejscach publicznych wywiesza się flagę gminy w czasie uroczystości gminnych i

    państwowych.

3. Flaga może być wywieszona także na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji

    społecznych w czasie ich uroczystości oraz uroczystości gminnych.

 

§ 7.

Banner  może być umieszczany w sali obrad Rady Gminy, w gabinecie Wójta Gminy oraz w miejscach promujących gminę w czasie uroczystości gminnych i innych. 

 

§ 8.

1. Dysponentem pieczęci z herbem gminy jest Wójt.

2. Odciski pieczęci służą do uwierzytelniania szczególnie ważnych i uroczystych

    dokumentów wydawanych przez władze samorządowe gminy.

3. Pieczęcie mogą być odciskane w tuszu w kolorze czerwonym, laku o kolorze czerwonym,

    tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.

4. Odciski pieczęci, o których mowa w ust. 3 powinny być umieszczone na dokumencie

    bezpośrednio pod tekstem.  

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                               Regina   Boryszewska

Metryka strony

Udostępniający: Zofia Konopko

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-03-13

Data modyfikacji: 2012-03-13

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-03-13