Statut Gminy Mały Płock

Uchwała  Nr XLIII/217/18

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 9 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mały Płock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku,  poz. 994. 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Mały Płock w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIII/54/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mały Płock. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1001).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od przyszłej kadencji organów gminy.

Przewodniczący Rady

Jarosław Gałązka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Wesołowski

Data wytworzenia: 2016-11-21

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data wprowadzenia: 2012-04-13

Data modyfikacji: 2018-11-28

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2012-04-13