Statut Gminy Mały Płock

Uchwała Nr XIII/54/12
Rady Gminy Mały Płock

z dnia 21 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mały Płock. 

Na podstawie art. 30 ust 1 pkt. 5 art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Mały Płock w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie traci moc uchwała Nr V/28/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Boryszewska 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2016-11-21

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data wprowadzenia: 2012-04-13

Data modyfikacji: 2016-11-28

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2012-04-13