Uchwała Nr III/7/10
Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2011-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mały Płock na lata 2011 - 2014 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Regina Boryszewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kuklińska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Data wytworzenia: 2010-12-30

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-02-14

Data modyfikacji: 2012-02-14

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-02-14