Uchwała Nr III/9/10
Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. u . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 188.124zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 105.590zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 277.416zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 194.882zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

6. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku o kwotę 61.537zł do kwoty 14.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

7. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5. 

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

9. Po dokonaniu powyższych zmian: 

1) plan dochodów wynosi 15.131.819zł; 

2) plan wydatków wynosi 17.546.648zł . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Regina Boryszewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kuklińska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Data wytworzenia: 2010-12-30

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-02-14

Data modyfikacji: 2012-02-14

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-02-14