Postanowienie z dn. 25.09.2017r dot. potrzeby oceny oddziaływania na środowisko - "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działkach o nr 11/3, 11/4, 249/3, obręb Nowe Rakowo"

Mały Płock dnia 25.09.2017 r.

OGPŚ.6220.5.2017

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art.  123 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405.)  i  § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j.t.) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, prowadzonym na wniosek  Pani Joanny Kowalewskiej – Kuklińskiej zam. ul. 11-go Listopada 6/12, 18-500 Kolno.

 

 

nie stwierdzam

 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:” budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działkach o nr 11/3, 11/4, 249/3, obręb Nowe Rakowo gm. Mały Płock powiat kolneński, województwo podlaskie

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 05.09.2017 r.  do Urzędu Gminy w Małym Płocku wpłynął wniosek Pani Joanny Kowalewskiej – Kuklińskiej zam. ul. 11-go Listopada 6/12, 18-500 Kolno.. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywalny teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. O wszczęciu  postępowania strony zostały zawiadomione w dniu 05.09.2017 r. poprzez obwieszczenie  na stronie internetowej.    Przedsięwzięcie, zgodnie z  § 3 ust.1 pkt.52 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 1istopada 2010 r. w  sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać  na  środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j.t.) jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405), za przedsięwzięcie  mogące potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcie, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.

Urząd Gminy, jako organ prowadzący postępowaniu, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zasięgnął opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem Nr WOOŚ.4240.274.2017.KW z dnia 11.09.2017 r. odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie opinią nr 65 HŚ-Z.2017 z dnia 13.09.2017 r. nie stwierdza, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. Uwzględniając opinie  w/w organów, dane zawarte w karcie informacyjnej oraz uwarunkowania zawarte wart. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o celach oddziaływania na  środowisko stwierdzono, że:

Usytuowanie przedsięwzięcia nie  graniczy  z obszarami wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie jest położone w obszarze wybrzeży, obszarach górskich i leśnych. W miejscu planowanej inwestycji brak jest obszarów objętych ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie leży w obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary  Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Inwestycja planowana jest w miejscu, gdzie nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,  brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Uwzględniając  rodzaj i skale możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań opisanych wyżej w postanowieniu wynikających z:

  1. a) zasięgu oddziaływania
  2. b) w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne
  3. c) przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie zalicz się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii.

Biorąc pod uwagę opinię właściwych w sprawie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie należy stwierdzić, ze realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu lokalnego środowiska i nie będzie oddziaływać na środowisko oraz obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym obszary Natura 2000.

Biorąc powyższe pod uwagą, orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

Niniejsze postanowienie zostaje podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Małym Płocku, w miejscu planowanej inwestycji - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kąty, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Małym Płocku, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na liczbę stron postępowania przekraczającą  20, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz. o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Otrzymują:

  1. Pani Joanna Kowalewska – Kuklińska zam. ul. 11-go Listopada 6/12,18-500 Kolno.
  1. a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Duchnowski

Data wytworzenia: 2017-10-03

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-10-03

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-10-03