Zarządzenie Nr 198/13 z dnia 2013-11-22

Zarządzenie Nr 198/13

WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 22 listopada  2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust.1 załącznika do uchwały Nr XXXI/154/10 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
 i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 288, poz. 3701) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 2 do 6 grudnia 2013 roku.

§ 3

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małym Płocku i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Małym Płocku treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Małym Płocku publikowana jest informacja o ich rozpoczęciu, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i forma konsultacji.

§ 5

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

§ 6

Konsultację polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

§ 7

Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy w Małym Płocku lub przekazać drogą elektroniczną na adres ugmplock@4lomza.pl w terminie określonym w § 2.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                      Projekt

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 196 /13

                                                                                  Wójta Gminy Mały Płock

                                                                                  z dnia 22 listopada 2013 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAŁY PŁOCK

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA 2014 ROK

 

                                                 ROZDZIAŁ I

                                                     Postanowienia ogólne

§1.  Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz gminy Mały Płock i jej mieszkańców. Określa on cele, formy, zasady, zakres współpracy i podmioty odpowiedzialne za realizację Programu.

§ 2. Program powstał jako kontynuacja dotychczasowej współpracy między podmiotami, które działają na terenie Gminy Mały Płock na rzecz rozwoju sektora społecznego.

§ 3. W realizacji programu uczestniczą:

 1. Rada Gminy – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów realizacji zadań publicznych,
 2. Wójt Gminy – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z Organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym Organizacjom w ramach ustalonych przez Radę Gminy priorytetów,
 3. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie utworzona – jako organ konsultacyjny i opiniodawczy,
 4. Pełnomocnik Wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi – w zakresie bieżących z nimi kontaktów oraz prowadzenia spraw związanych ze współpracą gminy i organizacji pozarządowych.
 5. Samorządowe jednostki organizacyjne – w zakresie spraw należących do ich kompetencji, a będących przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 6. Organizacje przyjmujące do realizacji zadania publiczne.
 7. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań.

 

ROZDZIAŁ II

Cel główny i cele szczegółowe

 

§ 4. Celem głównym współpracy jest wzrost efektywności działania na rzecz mieszkańców Gminy Mały Płock, w szczególności poprzez skuteczne wykonywanie zadań własnych wynikających z przepisów prawa we współpracy z organizacjami oraz poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

§ 5. Cele szczegółowe programu to:

 1. Efektywne i zgodne z aktualnymi realiami zaspokojenie potrzeb społecznych.
 2. Krzewienie postaw i wartości społecznie pożądanych, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy oraz obywatelskiego.
 3. Ograniczenie i niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych.
 4. Pomoc i aktywizacja osobom narażonym na proces marginalizacji społecznej.
 5. Rozwój lokalnej infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań i projektów.
 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.
 7. Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego gminy w kierunku rozwoju gospodarczo – turystycznego.
 8. Wzmacnianie społecznej roli szkół i lokalnych instytucji kulturalnych.
 9. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady współpracy

 

            § 6. Współpraca Gminy Mały Płock z podmiotami programu odbywać się będzie
 w oparciu o zasady:

 1. pomocniczości- gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, terminowy i profesjonalny,
 2. partnerstwa - strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydują o alokacji środków na ich realizację oraz wypracują najlepsze sposoby ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne,
 3. suwerenności - strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów w rozwiązywaniu problemów i zadań,
 4. efektywności - wspólnego dążenia do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
 5. jawności i uczciwej konkurencji - przejrzystych zasad współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 

ROZDZIAŁ IV

Zakres przedmiotowy

 

§ 7. Przedmiotem współpracy władz samorządowych Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie:

 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
 2. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
 3. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.

 

ROZDZIAŁ V

Formy współpracy

 

§ 8. Współpraca ta odbywać się będzie w szczególności w formach:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań na zasadach ogólnych,
 2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności
  i współdziałania w celu zharmonizowania ich kierunków,
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 4. tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym
   i inicjatywnym,
 5. wspólna organizacja imprez o zasięgu lokalnym,
 6. promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe, między innymi poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej gminy,
 7. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 8. wymiana informacji o podejmowanych działaniach.

 

ROZDZIAŁ VI

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 9. Program przewiduje w 2014 roku priorytetowe zadania publiczne, które
 w szczególności mogą być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 i innymi uprawnionymi podmiotami:

a) organizowanie imprez kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, promocja tradycji i historii gminy,

b) wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia,

 1. szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,

d) wspieranie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej z dziećmi i młodzieżą.

 

ROZDZIAŁ VII

Okres realizacji programu

            § 10. Program obowiązuje od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

 

      ROZDZIAŁ VIII

Sposób realizacji programu

 

         § 11.1. Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Małym Płocku w szczególności poprzez:

 1. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji,
 2. prowadzenie i koordynowanie bieżącej współpracy z organizacjami,
 3. wspólny udział w wykonaniu zadań o charakterze poza finansowym,
 4. sporządzenie sprawozdania ze współpracy z organizacjami.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert lub na podstawie innych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowach.

 

ROZDZIAŁ IX

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

            § 12. Rada Gminy uchwałą budżetową na 2014 r. określi wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty.

 

ROZDZIAŁ X

Sposób oceny realizacji programu

 

            § 13. Wójt Gminy Mały Płock w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

            § 14. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty
 i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany ma obowiązek dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

            § 15. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy zarówno siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądań częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

            § 16. Nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 roku, wójt przedkładać będzie Radzie Gminy Mały Płock sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

ROZDZIAŁ XI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

 

            § 17. Projekt „Programu współpracy gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.” powstał na bazie programu współpracy na 2013 r. oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych budżecie projekcie budżetu gminy na rok 2014.

            § 18. Projekt programu będzie skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sposób określony w uchwale Nr XXXI/154/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            § 19. Dokonanie analizy zgłoszonych uwag do projektu i opracowanie ostatecznej wersji programu współpracy oraz przedłożenie go wraz z  projektem uchwały na sesję  Rady Gminy Mały Płock w celu uchwalenia.

 

ROZDZIAŁ XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

 

            § 20. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. Szczegółowy tryb pracy komisji oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w zarządzeniu Wójta o jej powołaniu.

            § 21.1. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Mały Płock oraz reprezentanci organizacji pozarządowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. W pracach komisji mogą też uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

            § 22. Komisja konkursowa liczy nie więcej niż 6 osób, w tym nie więcej niż 3 reprezentujące organizacje pozarządowe.

            § 23. Do zadań komisji konkursowych należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłożenie wyników konkursów do zatwierdzenia Wójtowi.

            § 24. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.

 

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

 

            § 25.1. Program współpracy obejmuje organizacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Mały Płock lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Na podstawie sprawozdania z realizacji programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany będzie kolejny roczny program.

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Serwatka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2013-11-25

Data modyfikacji: 2013-11-25

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2013-11-25