Uchwała Nr XXX/131/13 z dnia 2013-12-23

UCHWAŁA Nr  XXX/131/13

RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia  23 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

 

            Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378)  Rada Gminy Mały Płock uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi  na 2014 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.                     

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                                                                                            

                                                                                         Regina Boryszewska        

 

               

  Załącznik do uchwały Nr XXX/131/2013

 Rady Gminy Mały Płock

z dnia  23  grudnia  2013 r

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MAŁY PŁOCK

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA 2014 ROK

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.  Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz gminy Mały Płock i jej mieszkańców. Określa on cele, formy, zasady, zakres współpracy i podmioty odpowiedzialne za realizację Programu.

§ 2. Program powstał jako kontynuacja dotychczasowej współpracy między podmiotami, które działają na terenie Gminy Mały Płock na rzecz rozwoju sektora społecznego.

§ 3. W realizacji programu uczestniczą:

 1. Rada Gminy – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów realizacji zadań publicznych,
 2. Wójt Gminy – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z Organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym Organizacjom w ramach ustalonych przez Radę Gminy priorytetów,
 3. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie utworzona – jako organ konsultacyjny i opiniodawczy,
 4. Pełnomocnik Wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi – w zakresie bieżących z nimi kontaktów oraz prowadzenia spraw związanych ze współpracą gminy i organizacji pozarządowych.
 5. Samorządowe jednostki organizacyjne – w zakresie spraw należących do ich kompetencji, a będących przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 6. Organizacje przyjmujące do realizacji zadania publiczne.
 7. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań.

 

ROZDZIAŁ II

Cel główny i cele szczegółowe

§ 4. Celem głównym współpracy jest wzrost efektywności działania na rzecz mieszkańców Gminy Mały Płock, w szczególności poprzez skuteczne wykonywanie zadań własnych wynikających z przepisów prawa we współpracy z organizacjami oraz poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

§ 5. Cele szczegółowe programu to:

 1. Efektywne i zgodne z aktualnymi realiami zaspokojenie potrzeb społecznych.
 2. Krzewienie postaw i wartości społecznie pożądanych, w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy oraz obywatelskiego.
 3. Ograniczenie i niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych.
 4. Pomoc i aktywizacja osobom narażonym na proces marginalizacji społecznej.
 5. Rozwój lokalnej infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań i projektów.
 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.
 7. Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego gminy w kierunku rozwoju gospodarczo – turystycznego.
 8. Wzmacnianie społecznej roli szkół i lokalnych instytucji kulturalnych.
 9. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady współpracy

 

            § 6. Współpraca Gminy Mały Płock z podmiotami programu odbywać się będzie
 w oparciu o zasady:

 1. pomocniczości- gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, terminowy i profesjonalny,
 2. partnerstwa - strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydują o alokacji środków na ich realizację oraz wypracują najlepsze sposoby ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne,
 3. suwerenności - strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów w rozwiązywaniu problemów i zadań,
 4. efektywności - wspólnego dążenia do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
 5. jawności i uczciwej konkurencji - przejrzystych zasad współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatorów zadań publicznych oraz zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zakres przedmiotowy

 

§ 7. Przedmiotem współpracy władz samorządowych Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie:

 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
 2. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
 3. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.

 

ROZDZIAŁ V

Formy współpracy

 

§ 8. Współpraca ta odbywać się będzie w szczególności w formach:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań na zasadach ogólnych,
 2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności
  i współdziałania w celu zharmonizowania ich kierunków,
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 4. tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym
   i inicjatywnym,
 5. wspólna organizacja imprez o zasięgu lokalnym,
 6. promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe, między innymi poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej gminy,
 7. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 8. wymiana informacji o podejmowanych działaniach.

 

ROZDZIAŁ VI

Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 9. Program przewiduje w 2014 roku priorytetowe zadania publiczne, które
 w szczególności mogą być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 i innymi uprawnionymi podmiotami:

a) organizowanie imprez kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, promocja tradycji i historii gminy,

b) wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia,

 1. szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,

d) wspieranie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej z dziećmi i młodzieżą.

 

ROZDZIAŁ VII

Okres realizacji programu

 

            § 10. Program obowiązuje od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.          

ROZDZIAŁ VIII

Sposób realizacji programu

         § 11.1. Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Małym Płocku w szczególności poprzez:

 1. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji,
 2. prowadzenie i koordynowanie bieżącej współpracy z organizacjami,
 3. wspólny udział w wykonaniu zadań o charakterze poza finansowym,
 4. sporządzenie sprawozdania ze współpracy z organizacjami.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert lub na podstawie innych przepisów przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowach.

ROZDZIAŁ IX

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

            § 12. Rada Gminy uchwałą budżetową na 2014 r. określi wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty.

 

ROZDZIAŁ X

Sposób oceny realizacji programu

            § 13. Wójt Gminy Mały Płock w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie, sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

            § 14. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty
 i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany ma obowiązek dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

            § 15. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy zarówno siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądań częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

            § 16. Nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 roku, wójt przedkładać będzie Radzie Gminy Mały Płock sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

ROZDZIAŁ XI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

            § 17. Projekt „Programu współpracy gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.” powstał na bazie programu współpracy na 2013 r. oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych budżecie projekcie budżetu gminy na rok 2014.

            § 18. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sposób określony w uchwale Nr XXXI/154/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            § 19. Do projektu programu nie zgłoszono uwag, opracowano ostateczną wersję programu współpracy oraz przedłożono go wraz z  projektem uchwały na sesję  Rady Gminy Mały Płock w celu uchwalenia.

 

ROZDZIAŁ XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

            § 20. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert. Szczegółowy tryb pracy komisji oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w zarządzeniu Wójta o jej powołaniu.

            § 21.1. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Mały Płock oraz reprezentanci organizacji pozarządowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2. W pracach komisji mogą też uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

            § 22. Komisja konkursowa liczy nie więcej niż 6 osób, w tym nie więcej niż 3 reprezentujące organizacje pozarządowe.

            § 23. Do zadań komisji konkursowych należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłożenie wyników konkursów do zatwierdzenia Wójtowi.

            § 24. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

            § 25.1. Program współpracy obejmuje organizacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Mały Płock lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Na podstawie sprawozdania z realizacji programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany będzie kolejny roczny program.

Metryka strony

Udostępniający: Zofia Konopko

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2014-01-07

Data modyfikacji: 2014-01-07

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2014-01-07