Uchwała Nr XXII/101/12 z dnia 2012-12-28

Uchwała Nr XXII/101/12
Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock.

Na podstawie art. 18 ust., 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz.567) oraz art. 6 l i 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się , co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Mały Płock zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w Małym Płocku. 

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty ustala się na dzień 31 lipca 2013 r. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie. Dla kolejnych zmienionych opłat obowiązuje termin wskazany w ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Regina Boryszewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Zofia Konopko

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2013-01-03

Data modyfikacji: 2013-01-03

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2013-01-03