Uchwała Nr XXIV/134/16 z dnia 30.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXIV/134/16
RADY GMINY MAŁY PŁOCK
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 95.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000,00zł, przenosi się plan wydatków w kwocie 34.000,00zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
 3. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wyniesie:

  1) plan dochodów wynosi 18.945.244,79zł, w tym:
    a) bieżące – 18.145.201,79zł
    b) majątkowe – 800.043,00zł
  2) plan wydatków wynosi 19.184.264,04zł, w tym:
    a) bieżące – 17.704.432,04zł
    b) majątkowe – 1.479.832,00zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kućko

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2017-01-03

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-01-03