Informacja na temat debaty nad raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) Wójt Gminy Mały Płock zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy Mały Płock raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, budżetu oraz uchwał Rady Gminy Mały Płock.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.

Informację o terminie sesji zostanie podana w terminie późniejszym zgodnym ze Statutem Gminy Mały Płock.

W debacie nad raportem o stanie gminy uczestniczą radni gminy, zabierając głos bez ograniczeń czasowych, oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie do udziału w debacie należy zgłosić najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Mały Płock do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego

w dniach i godzinach: poniedziałek – piątek  730- 1530.   

Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres urzędu (liczy się data wpływu) lub dostarczyć osobiście do urzędu.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Mały Płock

 

Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock

Jarosław Gałązka

 

Pliki do pobrania:

1) formularz zgłoszenia

2) raport o stanie Gminy Mały Płock.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2021-06-07

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2021-06-07