Informacja na temat debaty nad raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2019 rok

  1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) Wójt  w terminie do 31 maja 2018 r.  przedstawia Radzie Gminy raport o  stanie Gminy Mały Płock.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

 

  1. Procedura rozpatrywania raportu:

Rada Gminy rozpatruje raport na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Po zakończeniu debaty  nad raportem rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

 

  1. Debata radnych:

W debacie nad raportem ostanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

 

  1. Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa

do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy w budynku Urzędu Gminy w Małym Płocku w sekretariacie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do debaty  oraz raport o stanie Gminy Mały Płock jest dostępny poniżej.

Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock

Jarosław Gałązka

 

Pliki do pobrania:

1) formularz zgłoszenia

2) raport o stanie Gminy Mały Płock.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2020-07-01

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2020-07-01

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2020-07-01