Informacja na temat debaty nad raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2018 rok

Zgodnie  z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) Wójt  w terminie do 31 maja 2018 r.  przedstawia Radzie Gminy raport o  stanie Gminy Mały Płock.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2018 rok zabierają radni (bez ograniczeń) oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałyby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Mały Płock.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.   

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Mały Płock zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Sesja, na której będzie przestawiony raport o stanie Gminy Mały Płock odbędzie się 24 czerwca 2019 roku, godz. 10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku  w związku z powyższym  zgłoszenia należy składać do dnia 21 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mały Płock .   

 Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock

Jarosław Gałązka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2019-06-04