Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Korzeniste

W Ó J T  G M I N Y  M A Ł Y   P Ł O C K

ogłasza  pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny  na sprzedaż nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Korzeniste gmina Mały  Płock.

1. Działka  Nr  244   o  pow. 0,30  ha  -  położona  Korzeniste stanowiąca własność  Gminy  Mały  Płock . Nieruchomość niezabudowana  zapisana w  rejestrze  gruntów  jako użytek  kopalny .  Działka  ta  położona  jest  blisko  strefy  zwartej  zabudowy  wsi Korzeniste  na  terenach  użytkowanych  rolniczo  w  odległości 100 m  od  terenów  zabudowy  wsi.  Teren  działki  porośnięty  jest trawą  oraz  samosiewami  krzewów.

2. Ogółem  cena  nieruchomości    -     6.400  zł.

    Słownie :  (  sześć  tysięcy  czterysta  złotych ).

3.Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą  LM1L/00025644/7

4.Dla w/w nieruchomości nie  obowiązuje plan  zagospodarowania   przestrzennego  Gminy  Mały Płock.   Dla  przedmiotowej  nieruchomości  nie była  wydawana  decyzja   o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.  W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Mały  Płock  teren  działki  oznaczono  jako  teren  dawnego  wysypiska  śmieci .

5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   -  6.400  zł.  Nabywca  ponosi  koszty  przygotowania  dokumentacji do  sprzedaży  w  sumie  388  zł.

6.Przetarg  odbędzie  się w dniu  20.05.2015r. godz.  1100 w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Małym Płocku  ul. J. Kochanowskiego 15  / sala  konferencyjna /.

7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w  wysokości  700.00 zł. / w gotówce / w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  15. 05. 2015r. na konto Urzędu  Gminy  w Małym Płocku

    Nr 21 8754 0004 0130 0097  2000 0160 w Banku Spółdzielczym w Kolnie Oddział Mały Płock /potwierdzenie wpłaty należy okazać komisji przetargowej /. Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na konto w dniu  15.05.2015r.

8.Przetarg zostanie uznany za ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9.Minimalne postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych  tj. 70.00 zł.

10.Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości . W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej , wniesione przez  niego wadium przepada na rzecz Gminy  Mały Płock.

11.Koszty  sporządzenia   umowy  notarialnej  oraz  założenia  księgi  wieczystej ponosi  kupujący.

12.Nieruchomość  sprzedawana  jest  według  ewidencji  geodezyjnej  bez  okazania  granic  działki  przez  sprzedającego .

13.Informacje o w/w nieruchomości można uzyskać pod tel. 86 2791322

14.Ogłoszenie  o  przetargu zostało opublikowane  na stronie internetowej – w  Biuletynie  Informacji Publicznej

     http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

15.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez  podania przyczyn .

 

          Mały Płock dn. 27.03. 2015 r.

                                                                              Wójt  Gminy

                                                                           Józef  Dymerski

Metryka strony

Udostępniający: Maria Śliwka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Data modyfikacji: 2015-03-31

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-03-31