Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mały Płock

                     W Ó J T   G M I N Y  M A Ł Y  P Ł O C K

 

ogłasza  pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny  na  wynajem nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Mały  Płock

 

1. Działka  nr  303/24  o pow. ogólnej  375 m2    położona  w  miejscowości     Mały Płock  stanowiąca własność  Gminy  Mały  Płock.

   Nieruchomość  zabudowana  masztem  antenowym  wraz  z    posadowionymi kontenerami  z  niezbędnymi  urządzeniami     elektronicznymi -  stanowiący  od  gruntu  odrębny  przedmiot własności.  Przedmiot  wynajmu  będzie  przez  najemcę  wykorzystywany wyłącznie na cel  wolnostojącej  stacji bazowej składającej się z  zewnętrznych  urządzeń  telekomunikacyjnych bez  prawa  podnajmu  przedmiotu  wynajmu .

2.Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą  LM1L/00027359/6

3.Dla w/w nieruchomości nie  obowiązuje plan  zagospodarowania przestrzennego  Gminy  Mały Płock .

4.Cena wywoławcza opłaty z tytułu  najmu wynosi miesięcznie 1500.00 zł. /netto /  +  podatek  VAT.

5.Przetarg  odbędzie  się w dniu  26.08.2014r. godz.  1100 w  siedzibie Urzędu  Gminy  w  Małym Płocku  ul. J. Kochanowskiego 15  / sala  konferencyjna /.

6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w  wysokości  300.00 zł. / w gotówce / w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  20. 08. 2014r. na konto Urzędu  Gminy  w Małym Płocku Nr 21 8754 0004 0130 0097  2000 0160 w Banku Spółdzielczym w Kolnie Oddział Mały Płock /potwierdzenie wpłaty należy okazać komisji przetargowej /. Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na konto  w  dniu  20.08.2014r.

7.Przetarg zostanie uznany za ważny, jeżeli chociaż jeden z  uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8.Minimalne postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek    złotych  tj. 20.00 zł.

9.Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie zaliczone na poczet ceny najmu nieruchomości . W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu , wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Gminy  Mały Płock .

10.Umowa najmu zawarta będzie na  okres 10 lat .

11.Informacje o w/w nieruchomości można uzyskać pod  tel. 86 2791322

12.Ogłoszenie  o  przetargu zostało opublikowane  na stronie internetowej – w  Biuletynie  Informacji Publicznej

     http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

13.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez  podania przyczyn .

 

          Mały Płock dn. 22.07. 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Śliwka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2014-07-22

Data modyfikacji: 2014-07-22

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2014-07-22