Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mały Płock

ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

położonej w miejscowości Cwaliny Duże gmina Mały Płock .

1. Działka Nr. 106 o pow. 1,3700 ha - Cwaliny Duże

Nieruchomość zapisana w rejestrze gruntów jako : Tr - Tereny różne .

2. Wartość nieruchomości - 27.000 zł.

Słownie : ( dwadzieścia siedem tysięcy złotych )

3. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr. LM1L/00025577/6

4. Dla w/w nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania

przestrzennego .

5. Wartość wywoławcza nieruchomości wynosi - 27.000 zł.

Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w

sumie 443 zł.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 15. 11.2012 r. godz. 10 00 w siedzibie

Urzędu Gminy w Małym Płocku ul. J. Kochanowskiego 15 / sala

konferencyjna / .

7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą

wadium w wysokości 2700 zł / w gotówce / w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 9.11.2012 r. na konto Urzędu Gminy w Małym Płocku

Nr. 21 8754 0004 0130 0097 2000 0160 w Banku Spółdzielczym w

Kolnie Oddział Mały Płock / potwierdzenie wpłaty należy okazać komisji

przetargowej /. Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy

na konto w dniu 9.11.2012r.

8. Przetarg zostanie uznany za ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .

9. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 270 zł.

10.Wpłacone przez uczestnika wadium zostanie zaliczone na poczet ceny

nabycia nieruchomości . W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg

wygrał od zawarcia umowy notarialnej, wniesione przez niego wadium

przepada na rzecz Gminy Mały Płock .

11.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz założenia księgi wieczystej

ponosi kupujący .

12.W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych

nieruchomości koszty ponosi kupujący .

13.Informacje o w/w nieruchomości można uzyskać pod tel. / 86 2791322 /.

14.Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej -

w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

15.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

 

Mały Płock dn. 2012.10.04

Metryka strony

Udostępniający: Maria Śliwka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-10-11

Data modyfikacji: 2012-10-11

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-10-11