Zarządzenie 155/10 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 7 maja 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E 155/10

WÓJTA  GMINY  MAŁY  PŁOCK

 

z dnia 7 maja 2010 r.

 

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym

stanowiącej własność gminy Mały Płock położonej we wsi Korzeniste .

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 , art. 37 ust. 1 i 38 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 r. Nr. 261. poz. 2603 z późn. zm /, § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / oraz § 6 ust. 1 i § 18 uchwały Nr III / 8 /06

Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążenia nieruchomości

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu / Dz.Urz. Województwa

Podlaskiego z 2007 r. Nr. 4 poz. 40 / zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

  1. Nieruchomość położoną na terenie wsi Korzeniste nr 379/2 o pow. 1.1455 ha zabudowaną / budynkiem po byłej szkole / sprzedaje się w

przetargu .

2. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 255.000 zł.

i jest równa wartości nieruchomości .

  1. Ustalam wadium w wysokości 25.500 zł , które jest wnoszone w

pieniądzu .

  1. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia .

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Metryka strony

Udostępniający: Maria Śliwka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Data wytworzenia: 2010-05-19

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-01-03

Data modyfikacji: 2012-01-03

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-01-03