Uchwała Nr XXXVI/159/14 z dnia 2014-11-07

Uchwała Nr XXXVI/159/2014
Rady Gminy Mały Płock

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Mały Płock:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 914,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1273,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1118,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do poniżej 12 ton – 1633,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1201,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu, o których mowa w art.8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1420,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1633,00 zł.

§ 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie w kasie Urzędu Gminy Mały Płock.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/86/2012 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4052 ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

 

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/159/2014
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 7 listopada 2014 r.

Stawki podatku od pojazdów określonych w art. 8 pkt.2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1305,00

1378,00

13

14

1378,00

1410,00

14

15

1410,00

1431,00

15

 

1483,00

1535,00

Trzy osie

12

17

992,00

1044,00

17

19

1106,00

1127,00

19

21

1127,00

1149,00

21

23

1149,00

1253,00

23

25

1263,00

1723,00

25

 

1263,00

1723,00

Cztery osie i więcej

12

25

1295,00

1305,00

25

27

1336,00

1349,00

27

29

1349,00

1827,00

29

31

1827,00

2673,00

31

 

1827,00

2673,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

 

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/159/2014
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 7 listopada 2014 r.

Stawki podatku od pojazdów określonych w art. 8 pkt.4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1305,00

1305,00

18

25

1420,00

1524,00

25

31

1640,00

1796,00

31

 

1926,00

2132,00

Trzy osie i więcej

12

40

2015,00

2067,00

40

 

2267,00

2819,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

 

 


 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/159/2014
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 7 listopada 2014 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt.6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

522,00

574,00

18

25

626,00

731,00

25

 

940,00

992,00

Dwie osie

12

28

532,00

689,00

28

33

731,00

971,00

33

38

992,00

1420,00

38

 

1305,00

1963,00

Trzy osie i więcej

12

38

783,00

1075,00

38

 

1436,00

1687,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Boć

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2014-11-26

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2014-11-26