Uchwała Nr XXI/87/2012 z dnia 2012-12-05

Uchwała Nr XXI/87/2012
Rady Gminy Mały Płock

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki pozostałe lub ich części stanowiące wyłączną własność rencistów i emerytów, gdy wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta, o ile nie zamieszkują z nimi dorośli członkowie rodziny posiadające własne źródło dochodu. 

b) budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, 

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Mały Płock z dnia 10 grudnia 2002r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj.Podl. Nr 81, poz. 1792). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock 


Regina Boryszewska

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Boć

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-12-21

Data modyfikacji: 2012-12-21

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-12-21