Uchwała Nr III/13/10 z dnia 2010-12-30

Uchwała nr III/13/10

Rady gminy mały płock

30 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr. 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) uchwala się, co następuje:

 1. § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Mały Płock

  1)od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,61 zł,

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,04 zł,

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,23 zł,

 4. sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rekreacyjno – wypoczynkowe - od 1 m2 powierzchni 0,39 zł,

  2) od budynków lub ich części:

  a) mieszkalnych lub ich części mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,53 zł,

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 17,50 zł,

 2. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,57 zł,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,16 zł,

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,18 zł,

  3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  § 2. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów. Wysokość wynagrodzenia sołtysów – ustalona jak za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład zobowiązania pieniężnego.

  § 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/115/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 235 poz. 2870 ).

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Regina Boryszewska

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Boć

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Data wytworzenia: 2010-12-30

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-01-10

Data modyfikacji: 2012-01-10

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-01-10