Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy Mały Płock

Urząd Gminy Mały Płock zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy Mały Płock zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urządu Gminy Mały Płock.

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Wesołowski, adres poczty elektronicznej pwesolowski@malyplock.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 506 993 295. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Mały Płock

Adres organu odwoławczego: ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

Adres e-mail organu odwoławczego: ugmplock@malyplock.pl

Telefon organu odwoławczego: 86 279 13 12

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. J. Kochanowskiego

Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Wejście jest  zabezpieczone bramkami

W budynku nie ma windy

Jest jedno pomieszczenie dostępne dla osób na wózkach (sala konferencyjna)

Jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego